Ψηφίστηκε ο νόμος για τα τυχερά παιγνίδια και για ΟΠΑΠ


 Με 40 ψήφους υπέρ και 2 εναντίον (ΕΛΑΜ), η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε σε νόμο τη μεταρρύθμιση του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τη διεξαγωγή των τυχερών παιχνιδιών, ώστε αφενός να συνάδει με τις απαιτήσεις του ενωσιακού δικαίου και αφετέρου να διασφαλίζει την προστασία των πολιτών από κινδύνους που ενέχει ο εν λόγω τομέας, προβλέποντας αυστηρούς κανονισμούς, καθώς και κατάλληλους ελεγκτικούς και εποπτικούς μηχανισμούς εκ μέρους των αρμόδιων κρατικών αρχών. 

Mετά την προειδοποιητική επιστολή 

Η ψήφιση νόμου κρίθηκε αναγκαία, αφού λήφθηκε προειδοποιητική επιστολή παράβασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία, μεταξύ άλλων, αφορούσε παράβαση του άρθρου 56 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκ μέρους των κυπριακών αρχών, λόγω έλλειψης ίσης μεταχείρισης της ΟΠΑΠ (Κύπρου) Λτδ έναντι των λοιπών παρόχων υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών, εφόσον με διακρατική συμφωνία ο ΟΠΑΠ εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής της εθνικής νομοθεσίας που ρυθμίζει το στοίχημα. 
 
Σύμφωνα με την έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών προς την Ολομέλεια της Βουλής, με βάση τα κατατεθέντα στοιχεία, στόχος του νομοσχεδίου είναι η αντικατάσταση της “Διακρατικής Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κύπρου για τους όρους οργάνωσης, λειτουργίας, διεξαγωγής και διαχείρισης των παιχνιδιών που διεξάγονται από την ΟΠΑΠ ΑΕ στην Κύπρο” με ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, που θα προβλέπει τη χορήγηση αποκλειστικού δικαιώματος διεξαγωγής, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, τυχερών παιχνιδιών σε πάροχο που θα επιλεχθεί κατόπιν συγκεκριμένης διαδικασίας και θα υπόκειται σε αυστηρό ρυθμιστικό έλεγχο και εποπτεία. 

Ο κρατικός έλεγχος  

Ο κρατικός έλεγχος θα πραγματοποιείται κατά συνεπή και συστηματικό τρόπο και θα αποσκοπεί στην καταπολέμηση της συναφούς προς τα ορισμένα τυχερά παιχνίδια εγκληματικότητας και στην αντιμετώπιση του παράνομου τζόγου.
 
Στην έκθεση αναφέρεται ότι η Κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας ότι το υφιστάμενο πλαίσιο παροχής των εν λόγω παιχνιδιών στη Δημοκρατία περιέχει ελλείψεις όσον αφορά την εποπτεία και τον έλεγχο των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και του ίδιου του παρόχου, αποφάσισε να προχωρήσει στη μεταρρύθμιση του τομέα, ώστε να τον καταστήσει συμβατό με το ενωσιακό δίκαιο. 
 
Προστίθεται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι από τους όρους της υφιστάμενης διακρατικής συμφωνίας αποστερούν από το κράτος σημαντικά έσοδα και δεν ρυθμίζουν αποτελεσματικά τα τυχερά παιχνίδια, αποφάσισε τον τερματισμό της διακρατικής συμφωνίας και τη ρύθμιση του όλου ζητήματος με νομοθεσία.

Αντικατάσταση του πλαισίου  

Ο νόμος αντικαθιστά το ισχύον πλαίσιο που αφορά τα τυχερά παιχνίδια,  διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό τη συμμόρφωση της Δημοκρατίας με τις απαιτήσεις του ενωσιακού δικαίου, την εφαρμογή αυστηρότερων διαδικασιών ελέγχου του τομέα των τυχερών παιχνιδιών, καθώς και το δημόσιο συμφέρον και τα δημόσια έσοδα. 
 
Η Δημοκρατία, μέχρι την πλήρη μεταρρύθμιση του νομικού/ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τη διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών, με βάση σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, υιοθέτησε μία μεταβατική περίοδο κατά την οποία θα ασκείται προληπτικός έλεγχος επί του υφιστάμενου παρόχου από τριμελή επιτροπή ελέγχου.

Συντονιστική Επιτροπη 

Με βάση τις πρόνοιες του νόμου το Υπουργικό Συμβούλιο, με απόφασή του, εξουσιοδοτεί συντονιστική επιτροπή για τη διαχείριση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης και την υποβολή εισήγησης προς τον Υπουργό Οικονομικών για την επιλογή του κατάλληλου παρόχου σχετικά με τη χορήγηση στον τελευταίο άδειας κατά αποκλειστικότητα για την οργάνωση, τη λειτουργία και την παροχή των τυχερών παιχνιδιών, όπως αυτά θα ρυθμιστούν ειδικότερα στους σχετικούς ειδικούς κώδικες πρακτικής. 

Η συντονιστική επιτροπή αποτελείται από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών ή εκπρόσωπό του, τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ή εκπρόσωπό του, τον Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας ή εκπρόσωπό του και ένα λειτουργό του Υπουργείου Οικονομικών ως γραμματέα.

Τα τυχερά παιχνίδια  

Τα τυχερά παιχνίδια καθορίζονται ρητά στη σύμβαση και αποτελούν όρο της παραχώρησης άδειας κατά αποκλειστικότητα, και περιλαμβάνουν παιχνίδια κατηγορίας αριθμολαχείου, τα οποία αφορούν την ορθή πρόβλεψη τυχαίων αριθμών που προκύπτουν με κλήρωση μέσω ενός συστήματος παιχνιδιού, καθώς και παιχνίδια τα οποία βασίζονται στη σωστή πρόβλεψη συνδυασμών αποτελεσμάτων αθλητικών γεγονότων με μεταβλητές αποδόσεις.

Διεξαγωγή έρευνας 

Η συντονιστική επιτροπή, κατά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, διεξάγει έρευνα δέουσας επιμέλειας, με σκοπό να αξιολογήσει κατά πόσο ο υφιστάμενος πάροχος είναι κατάλληλος για τη χορήγηση σε αυτόν άδειας κατά αποκλειστικότητα. 
 

  • Σε περίπτωση που κρίνει τον υφιστάμενο πάροχο κατάλληλο για τη χορήγηση άδειας κατά αποκλειστικότητα, υποβάλλει στον Υπουργό Οικονομικών πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση και στη συνέχεια ο Υπουργός υποβάλλει το όνομα του υφιστάμενου παρόχου στο Υπουργικό Συμβούλιο για επικύρωση.
  • Σε περίπτωση που η συντονιστική επιτροπή κρίνει ότι ο υφιστάμενος πάροχος δεν είναι κατάλληλος για τη χορήγηση σε αυτόν άδειας κατά αποκλειστικότητα, ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος, θέτοντας τα κριτήρια για την προεπιλογή στην πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος και, αφού περιορίσει τον αριθμό των προεπιλεγέντων προσώπων σε πέντε το πολύ, διεξάγει για τον κάθε υποψήφιο έρευνα δέουσας επιμέλειας.

Με βάση τα αποτελέσματα, υποβάλλεται στον Υπουργό Οικονομικών πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση για τη χορήγηση της άδειας κατά αποκλειστικότητα, και στη συνέχεια ο Υπουργός υποβάλλει το όνομα του επιλεγέντος υποψηφίου στο Υπουργικό Συμβούλιο για επικύρωση. 

Χορήγηση άδειας

Σημειώνεται ότι η άδεια που παραχωρείται κατά αποκλειστικότητα δε μεταβιβάζεται ούτε εκχωρείται σε άλλο πρόσωπο ούτε είναι δυνατό να υποθηκευτεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο.
 
Για τη χορήγηση της άδειας κατά αποκλειστικότητα, ο πάροχος καταβάλλει προς τη Δημοκρατία τέλος το οποίο είναι πληρωτέο στην ΕΑΣ και καταβάλλεται από αυτήν στο Πάγιο Ταμείο.  Το ύψος του τέλους, καθώς και ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής του καθορίζονται στη σύμβαση, και αποτελούν όρο της άδειας κατά αποκλειστικότητα. 

Διάρκεια άδειας 

Η διάρκεια της άδειας κατά αποκλειστικότητα καθορίζεται στη σύμβαση και η παράβαση του όποιου όρου καθιστά την εν λόγω άδεια ανακλητέα από την ΕΑΣ.  Ο πάροχος, ταυτόχρονα με την καταβολή του τέλους που αναφέρεται πιο πάνω, υποβάλλει στην ΕΑΣ τραπεζική εγγύηση από πιστωτικό ίδρυμα ίση με το πέντε τοις εκατόν (5%) του αναμενόμενου ετήσιου κύκλου εργασιών του.

Πάροχος και υποχρεώσεις  

  • Ο πάροχος καταβάλλει στη Δημοκρατία φόρο όσον αφορά τα τυχερά παιχνίδια που διενεργούνται τόσο από αυτόν όσο και από τους πράκτορές του, ο οποίος είναι πληρωτέος από τον πάροχο στην ΕΑΣ και καταβάλλεται από αυτήν στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.  Το ποσό του φόρου καθορίζεται σε είκοσι δύο και μισό τοις εκατόν (22,5%) επί του μικτού κέρδους του παρόχου από τη διεξαγωγή των τυχερών παιχνιδιών για έκαστη λογιστική περίοδο.
  • Ο πάροχος υποχρεούται να καταβάλει χορηγίες ύψους πέντε τοις εκατόν (5%) επί του μικτού του κέρδους από τη διεξαγωγή των τυχερών παιχνιδιών σε  δραστηριότητες στη Δημοκρατία, αθλητικού, κοινωνικού και κοινωφελούς ενδιαφέροντος.  
  • Σε περίπτωση που το συνολικό ετήσιο ποσό που εισπράττεται από τη Δημοκρατία είναι μικρότερο από το ποσό των είκοσι εκατομμυρίων ευρώ (€20.000.000), ο πάροχος, με τη λήξη του έτους, υποχρεούται εντός του επόμενου μήνα  να καταβάλει στη Δημοκρατία το ποσό που υπολείπεται, για να συμπληρώσει το προαναφερόμενο ποσό.
  • Σε περίπτωση που οφειλόμενος φόρος δεν καταβληθεί από τον πάροχο εντός του καθορισμένου χρόνου, τότε προστίθεται σε αυτόν χρηματική επιβάρυνση ίση με ποσοστό πέντε (5%) τοις εκατόν επί του ποσού του οφειλόμενου φόρου, και ο οφειλόμενος φόρος συν η αντίστοιχη χρηματική επιβάρυνση καθίστανται πληρωτέα μαζί με τόκο υπερημερίας.
  • Ο πάροχος, με απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου δύναται, για την καλύτερη οργάνωση, λειτουργία και παροχή των τυχερών παιχνιδιών, να συνάπτει συμφωνία με πράκτορα για τη χορήγηση στον τελευταίο άδειας για την παροχή εκ μέρους του τυχερών παιχνιδιών.

Ο ρόλος της αστυνομίας  

Η ΕΑΣ, μέλη της Αστυνομίας Κύπρου και οποιαδήποτε άλλα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα δύνανται να εισέρχονται ελεύθερα σε πρακτορείο καθ’ οιονδήποτε χρόνο και χωρίς ειδοποίηση για σκοπούς διερεύνησης, ελέγχου και εποπτείας της συμμόρφωσης του παρόχου, του πράκτορα, του υπεύθυνου προσώπου ή/και τυχόν προσωπικού του πρακτορείου με τις διατάξεις του προτεινόμενου νόμου. 
 
Κάθε πάροχος, πράκτορας και υπεύθυνο πρόσωπο οφείλει να επιτρέπει την ελεύθερη και απρόσκοπτη είσοδο στους πιο πάνω, καθώς και να παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία ή έγγραφο του ζητηθεί.  Εάν δεν υπάρξει συμμόρφωση, τα εν λόγω πρόσωπα είναι ένοχα ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης τους, υπόκεινται σε ποινή φυλάκισης ή σε χρηματική ποινή ή σε αμφότερες τις ποινές.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ